BOFLOOR Vloeren

De No1 leverancier van laminaat en pvc vloeren in Zuid-Nederland

Dsiclaimer


Bepaling vooraf

 1. Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.bofloor-vloeren.nl en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in "bepalingen vooraf";
 2. De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden
 3. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en videofragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld;
 4. Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;
 5. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;
 6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;
 7. Het bedrijf: BoFloor bv ; KVK 58414576
 8. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mailadressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes etc. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

Disclaimer

 1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
 2. BoFloor bv draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 3. BoFloor bv staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
 4. BoFloor bv is niet aansprakelijkheid voor schade:
  • Toegebracht door de website
  • Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  • In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  • Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van) de website te kunnen raadplegen
  • Ook is BoFloor bv gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 5. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 6. 6. BoFloor bv behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is BoFloor bv niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
 7. 7. BoFloor bv is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks
 8. 8. BoFloor bv behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 9. 9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen
 10. 10. De gebruiker vrijwaart BoFloor bv, de werknemers van BoFloor bv, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;

Overige informatie

Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot BoFloor bv.

Wij staan voor U klaar !


Havikweg 17, 6374AZ Landgraaf

Industrieterrein Abdissenbosch, Parkstad 3381

BOFLOOR Vloeren

De No.1 leverancier van laminaat en pvc vloeren in Zuid-Nederland

Bij Bofloor vloeren krijg je elke week de meest scherpe prijsknallers voorgeschoteld.
Elke Vrijdag en Zaterdag groot verkoop!

Havikweg 17, 6374AZ Landgraaf
info@bofloor.biz
+31 045 5322277
https://www.bofloor-vloeren.nl